Egzamin z praw człowieka
Egzamin składa się 74 pytań. Zeby otrzymać dyplom należy odpowiedzieć poprawnie na 50 z nich.
First name:   Last name:  
1
Prawa człowieka  to prawa, które posiadamy ponieważ:
2
Prawa człowieka mają zapewnić, że wszyscy ludzie:
3
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została uchwalona przez:
4
Prawa człowieka powinny być przestrzegane przede wszystkim przez:
5
Jeśli jakieś państwo nie przestrzega praw człowieka to:
6
Jeżeli państwo ratyfikuje międzynarodowe umowy dotyczące praw człowieka to zobowiązuje się, że:
7
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka to:
8
Konwencja zostaje ratyfikowana, gdy:
9
Gdy państwo ratyfikuje konwencję, musi wtedy:
10
Do pełnego przestrzegania praw człowieka jeszcze długa droga, ponieważ:
11
Powszechna Deklaracja Praw Czlowieka ONZ z 1948 r. była dużym krokiem naprzód, ponieważ:
12
Ważne jest, aby szanować prawa człowieka, ponieważ:
13
Kiedy po raz pierwszy skodyfikowano prawa człowieka?
14
Dzięki jakim działaniom powstały prawa człowieka?
15
W starożytności filozofowie twierdzili, że:
16
Idee dotyczące praw człowieka wywodzą się  z:
17
W średniowieczu prawa człowieka nie były przestrzegane, ponieważ kościół twierdił, że:
18
Idee Johna Locke o teorii społeczeństwa stwierdzały, że:
19
W XVII i XVIII w. w rozwoju praw człowieka nastąpił duży postęp, ponieważ:
20
Rewolucjoniści w Ameryce Północnej i Francji doprowadzili do tego, że:
21
Konstytucja norweska z r. 1814:
22
Robotnicy w XIX wieku walczyli o:
23
Nazizm to ideologia twierdząca, że:
24
Ustawy norymberskie z 1935 r. doprowadziły do tego, że:
25
Prawa człowieka były tematem poruszanym na konferencji ONZ w San Francisco, ponieważ:
26
Komisja Praw Człowieka składała się z:
27
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka była dużym krokiem naprzód, ponieważ:
28
Spotkanie na którym przyjęto Powszechną Deklarację Praw Człowieka zostało nazwane "szczęśliwym spotkaniem historii", ponieważ:
29
Na Międzynarodową Kartę Praw Człowieka składają się:
30
Prawa człowieka stały się obowiązujące w państwach członkowskich ONZ w:
31
Czy chcialbyś pracować na rzecz praw człowieka?
32
W którym roku zostały uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych?
33
Ile państw na świecie ratyfikowało Pakty z 1966 r.?
34
Jak nazwano prawo dotyczące wojen i konfliktów zbrojnych?
35
Czy Powszechna Deklaracja Praw Człowieka wspomina o prawach obywatelskich i politycznych?
36
Czy Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych gwarantuje prawo do pracy?
37
Po ratyfikowaniu Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych państwa zobowiązują się do
38
Które prawa zostały zawarte w Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych?
39
Ile państw ratyfikowało Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych?
40
Państwa, które ratyfikowały Męedzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych zobowąazane są do:
41
W jaki sposób Konwencja o Prawach Dziecka określa,  kto jest dzieckiem?
42
Które państwa nie ratyfikowały Konwencji o Prawach Dziecka?
43
Konwencja o Prawach Dziecka stwierdza, że:
44
W Karcie ONZ stwierdzono, że:
45
Jaki procent państw członkowskich ONZ ratyfikowało Konwencję w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet?
46
Czy potrzebna jest dzisiaj specjalna konwencja dotycząca praw kobiet?
47
Konwencja dotycząca statusu uchodżcy:
48
Kto to jest uchodżca wewnętrzny?
49
Ilu samotnych, nieletnich uchodżców dotarło do Norwegii w r.2003?
50
Międzynarodowe prawo humanitarne to:
51
Osoby winne ludobójstwa, zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym:
52
Stały Międzynarodowy Trybunal Karny ma swoją siedzibę w:
53
Kto odpowiada przede wszystkim za przestrzeganie praw człowieka?
54
Jakie inne środki odgrywają ważna rolę w szerzeniu wiedzy o prawach człowieka?
55
Na czym polega rola państwa w propagowaniu praw człowieka?
56
Czy państwa ponoszą odpowiedzialność za popularyzowanie w szkołach wiedzy o prawach człowieka?
57
Kto jest członkiem organizacji międzynarodowych?
58
Rada Europy to:
59
Jeżeli państwo ratyfikowało Powszechną Deklarację Praw Człowieka to powinno:
60
Organizacje pozarządowe nazywane są "ideowymi" ponieważ:
61
Skrót NGO oznacza:
62
Ważne jest, aby media były rozeznane w sytuacji praw człowieka, ponieważ:
63
Dlaczego media powinny popularyzować wiedzę o prawach człowieka?
64
Dlaczego zawód dziennikarza jest niebezpieczny?
65
Trybunał Norymberski został powołany, aby:
66
Trybunał karny ad-hoc to:
67
ONZ powołała w r.1998 stały Międzynarodowy Trybunał Karny, bo:
68
Prawa człowieka trudno pojąć, ponieważ:
69
Najważniejszą informacją, którą niesie przestrzeganie praw człowieka jest to, że:
70
Ważne jest, by wszyscy ludzie zapoznali się z prawami człowieka, ponieważ:
71
Prawa człowieka w Norwegii:
72
Dlaczego mówi się, że prawa człowieka chronią prawo do bycia  "innym"?
73
Zaangażowanie się w ochronę prawa człowieka jest ważne, ponieważ:
74
Srodowisko zajmujące sie prawami człowieka potrzebuje:
Po sprawdzeniu odpowiedzi zostaniesz powiadomiony o wyniku egzaminu.l