lc   rc
Menneskerettighetskurs
Home Site map     Mail us Print EnglishNorwegian

 

Home
Co to sa prawa czlowieka
Zarys historyczny
Jakie prawa?
obywatelskie
gospodarcze
prawa
kobiety
uchodzes
wojna
Ochrona
Prawo na codzien
Czy dotyca mnie?
Egzamin
b

 top


b


 

3.0 JAKIE MAMY PRAWA?

"Każdy ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby". (Art. 3 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka)

Prawa człowieka podzielone są na grupy:

  • - prawa osobiste i obywatelskie chronią prawo do życia, do wolności i nietykalności osobistej, integralności, wolności religijnej, prawo do sprawiedliwego sądu, prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego, prawo do nauki, wolności słowa, prawo do przemieszczania się i wyboru miejsca zamieszkania;
  • - prawa polityczne chronią prawo do udziału w rządzeniu swym krajem, tzn. prawo do korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego;
  • - prawa ekonomiczne chronią prawo do pracy, prawo do strajku, prawo do odpowiedniego wynagrodzenia, prawo do urlopu;
  • - prawa socjalne chronią prawo do zasiłku dla bezrobotnych, prawo do renty inwalidzkiej w razie choroby;
  • - prawa kulturalne chronią prawo do swobodnego uczestnictwa w życiu kulturalnym

 

Od momentu przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku, powstało wiele innych konwencji i dokumentów o prawach człowieka, opracowanych zarówno przez ONZ jak i inne organizacje międzynarodowe. Niektóre konwencje powstały po to, by chronić prawa osób szczególnie narażonych na naruszenia swoich praw, jak np. kobiety, dzieci, ludzie szukających azylu, grup etnicznych. Konwencje powstają po to, by przeciwdziałać np. rasizmowi, niewolnictwu, torturom oraz innym poniżającym zachowaniom. Istnieją również specjalne reguły odnoszące się do praw jednostek w czasie wojny. Reguły te nazywane są Międzynarodowym Prawem Humanitarnym.

 


Fakty

Wolność słowa należy do praw osobistych

Prawa wyborcze należą do praw politycznych

Prawo do pracy należy do praw ekonomicznych

Prawo do renty inwalidzkiej należy do praw społecznych

"Copyright" należy do praw kulturalnych.


Fakta bunn
top


b
lc 2005 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS rc