lc   rc
Humanrights
Home Site map     Mail us Print EnglishNorwegian

 

Home
Co to sa prawa czlowieka
Zarys historyczny
Naprawdę dawne czasy.
spoleczenstwo
Klasa
Druga
Poweszechna
Czasy aktualne
Jakie prawa?
Ochrona
Prawo na codzien
Czy dotyca mnie?
Egzamin
Linker bunn

Visste du topp

Czy wiesz, że prawa człowieka to rezultat wielowiekowej walki zarówno jednostek jak i całych grup w dziejach historii o polepszenie swoich warunków życia?

b


 

2.0 ZARYS HISTORYCZNY POWSTANIA POWSZECHNEJ DEKLARACJI PRAW CZŁOWIEKA

Prawa człowieka ujrzały ¶wiatło dzienne w ONZ w roku l948, kiedy została przyjęta Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, w której nazwano i wymieniono prawa przysługujące wszystkim ludziom na ¶wiecie. Jednak sama historia praw człowieka jest dużo starsza.

Prawa człowieka to rezultat wielowiekowej walki, zarówno pojedynczych ludzi jak i całych grup, o stworzenie lepszych warunków życia dla siebie oraz innych ludzi. Ludzie stawali na barykadach i walczyli przeciwko samowoli i złemu traktowaniu przez rządzących. Niesprawiedliwo¶ć była od zamierzchłych czasów przyczyną wielu buntów narodów i rewolucji, ludzie nie akceptowali niewła¶ciwego traktowania przez rządzących. I tak z biegiem czasu zdołali doprowadzić do tego, że ich praw zaczęto przestrzegać. Wysiłki te często rodziły się z przekonania, że jeste¶my jednakowi i wszyscy ludzie mają te same potrzeby.

Nasze historyczne spojrzenie chcieliby¶my rozpocząć od czasów antycznych, kiedy filozofowie wyrażali pogląd, iż wszyscy ludzie mają rozum i sumienie i dlatego istnieją, dotyczące wszystkich, ¶prawa naturalne¶. Przechodząc przez ¶redniowiecze, gdzie nie po¶więcano uwagi pojedynczemu człowiekowi, a społeczeństwo było podzielone na klasy, dochodzimy do renesansu, który postawił jednostkę w centrum zainteresowań sztuki, filozofii i literatury. W XVIII wieku sformułowano w Anglii, Francji i Stanach Zjednoczonych dokumenty dotyczące praw człowieka. W państwach tych władze zobowiązały się, iż przyznają pewne prawa człowieka. Stopniowo w wielu państwach wprowadzono w życie gwarancje praw człowieka. Lecz prawa te nie były jeszcze powszechne i nie obejmowały wszystkich ludzi. Aby lepiej zrozumieć ten rozwój musimy przej¶ć do okresu po II wojnie ¶wiatowej i utworzenia ONZ. Od roku 1948 zaczął rozwijać się międzynarodowy system ochrony praw człowieka.

 

 

 

Fakty

Starożytno¶ć to okres pomiędzy rokiem 700 p.n.e. a 500 n.e. W Europie dominowali Grecy i Rzymianie, społeczeństwa opierające swą gospodarkę na niewolnictwie. Równocze¶nie starożytna Grecja nazywana była ¶kolebką demokracji¶, miejscem gdzie rozpoczęło się rozmy¶lanie o prawach człowieka.

W wieku XVII i XVIII rozpoczęły się spory o formę rządów w wielu krajach Europy. Królowie chcieli posiadać nieograniczoną władzę, arystokracja obawiała się utraty swoich wpływów. Kupcy zaczęli mieć większe znaczenie i domagali się zwiększenia swojego wpływu na władzę. Wielu z nich żądało republikańskiej formy rządów.

 

b
rammetopp

17 maja 1814 r. Zgromadzenie Narodowe obradujące w Eidsvoll przyjęło Konstytucję Norwegii. Jej podstawą była zasada suwerenno¶ci narodu oraz podział władz na ustawodawczą (parlament), wykonawczą (rząd) i sadową (sądy). Konstytucja przyznała prawa wyborcze mężczyznom powyżej 25 lat tj. 1 wszystkich obywateli. Musiało upłynąć dalszych 100 lat, aby te same prawa przyznać kobietom.

b
lc 2005 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS rc