lc   rc
Humanrights
Home Site map     Mail us Print EnglishNorwegian

 

Home
O czym są prawa człowieka
odpowiedzialnose
dokumenty Prawa człowieka - cel
Zarys historyczny
Jakie prawa?
Ochrona
Prawo na codzien
Czy dotyca mnie?
Egzamin
Linker bunn

Visste du topp

Czy wiesz, że prawa człowieka to prawa, które posiadamy właśnie dlatego, ze jesteśmy ludźmi?

Visste du bunn


 

1.0 CZYM SĄ "PRAWA CZŁOWIEKA"?

Prawa człowieka posiadamy, ponieważ jesteśmy ludźmi. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka mówi, że "wszyscy ludzie rodzą się równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa". Prawa człowieka opierają się na zasadzie równości i przysługują każdemu człowiekowi bez względu na rasę, kolor, płeć, język, wyznanie, poglądy polityczne, narodowość, pochodzenie społeczne czy majątek. Wszyscy ludzie mają jednakowe podstawowe potrzeby oraz prawo do bezpieczeństwa osobistego.

10 grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło i proklamowało Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Deklaracja została przyjęta jednogłośnie. Zawiera 30 artykułów, które zobowiązują państwa do zapewnienia swoim obywatelom przysługujących ludziom praw. Deklaracja stała się faktem, weszła w życie i objęła cały świat.

Deklaracja definiuje obowiązki władz wobec każdego człowieka. Władze odpowiadają za to, żeby ludzie bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, narodowość, pochodzenie społeczne i majątek byli traktowani jednakowo. Państwo jest odpowiedzialne za zapewnienie obywatelom dostępu do dóbr socjalnych, prawa do nauki i pracy, prawa do swobodnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i współdecydowaniu o sprawach państwa, wolności słowa i wyznania oraz prawa do tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich "dla ochrony własnych interesów".

Od roku 1948 zostało opracowanych, zarówno przez ONZ jak i inne organizacje międzynarodowe, wiele nowych dokumentów traktujących o prawach człowieka, które są dowodem na to, że chociaż mamy różne spojrzenie na rzeczywistość oraz różne zainteresowania, to ludzie mogą być zgodni co do podstawowych wartości (oraz współpracy).

 

 

 

Fakty

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka obchodzi się 10 grudnia.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norwegii utworzyło 1 sierpnia 1999 roku Sekcje: Praw Człowieka i Demokracji oraz Pomocy Humanitarnej.

Fakta bunn
rammetopp

W Norwegii istnieje ponad 100 różnych organizacji, zajmujących się prawami człowieka.

rammetekst
lc 2005 © Den Norske Helsingforskomiteen DEN NORSKE HELSINGFORSKOMITÉ Aktive FredsreiserAKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE AS rc